ارسـال نمونـه

 

برای آگاهی از جدیدترین کارگاه‌ها و دوره‌های زمستان ۱۳۹۷ به تلگرام ژنوم فن بپیوندید (کلیک نمایید)

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی شرکت ژن فن در شش گروه موضوعی، متناسب با تخصص‌های مورد نیاز بازار کشور تدوین شده است که در طی این دوره‌ها، افراد به طور عملی با موضوعات مربوطه آشنا شده و توانایی لازم را برای انجام عملی، کسب خواهند کرد.

1- کارگاه و دوره‌های NGS

2- بیوانفورماتیک میکروارگانیسم

3- کارگاه و دوره‌های بیوتکنولوژی

4- تشخیص ملکولی

5- طراحی دارو

6- پروتئین

7- متاآنالیز